بارا کلینیک ها

آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی

 بانک خون

 فیزیوتراپی

ماموگرافی

 سی تی اسکن

 ام آر آی

 سنجش تراکم استخوان

 رادیولوژی دیجیتال

 پانورکس

3111 0098-06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: مستشفى شفا التخصصی، لورستان، خرم آباد، إيران