التعليق

با سلام و آرزوی سلامتی و بهبودی، از اینکه بیمارستان شفا را برای امور درمان خود انتخاب نموده‌اید سپاسگزاریم. این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایتمندی شما از خدمات ارائه شده توسط این بیمارستان تهیه گردیده است . از آنجا که هدف اصلی تيم مدیریتی بیمارستان جلب رضایتمندی مراجعین محترم می‌باشد، خواهشمند است سوالات مطرح شده را با دقت پاسخ داده تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید .

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را داریم .

زنمرد


میزان رضایت شما از امور درمانی


خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

میزان رضایت شما از کارشناس بیماران بین الملل


خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

میزان رضایت شما از وضعیت تغذیه


خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم


خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

3111 0098-06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: مستشفى شفا التخصصی، لورستان، خرم آباد، إيران