الأسعار

تعرفه‌های ویزیت پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص و دندانپزشکی به شرح زیر می‌باشد:

3111 0098-06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: مستشفى شفا التخصصی، لورستان، خرم آباد، إيران