دليل الهاتف

 بخش

 شماره

 بخش

 شماره

 بخش

 شماره

 بخش

شماره تلفن

 بخش های اداری

 كلينيك

بخش­های درمانی

 شماره­ هاي مستقيم

 مسئول دفتر رئیس هیئت مدیره

 ۲۱۸۶

 مسئول كلينيك

 ۲۱۷۳

 مسئول زایشگاه

 ۲۰۳۸

 مرکز تلفن

۳۳۲۶۵۰۲۰۲۴

 رئيس و مسئول فنی بيمارستان

 ۲۲۸۶

 پذیرش کلینیک

 ۲۱۷۳

 زایشگاه

 ۲۰۳۷

 خط ویژه

 ۳۱۱۱

 مسئول دفتر رئیس بیمارستان

 ۲۲۸۵

 صندوق کلینیک

 ۲۱۹۲

 منشی اتاق عمل

 ۲۰۶۱

 دفتر رئیس هیئت مدیره

 ۳۳۲۶۵۰۳۰

 مسئول تداركات

 ۲۲۲۹

 کپی کلینیک

 ۲۲۷۵

 مسئول اتاق عمل

 ۲۰۷۱

 رئیس و مسئول فنی بیمارستان

 ۳۳۲۶۵۰۴۸

 رسيدگي به شكايات

 ۲۰۴۲

 كلينيك ناباروری

 ۲۱۷۸

 پکینک اتاق عمل

 ۲۰۷۲

 آنكولوژي

۳۳۲۶۵۰۲۵

 مدير داخلی

 ۲۲۵۶

 مسئول داروخانه

 ۲۱۸۳

 ریکاوری اتاق عمل

 ۲۰۶۲

 سوپروايزر

۳۳۲۶۵۰۳۱

 مدير منابع انسانی

 ۲۲۳۳

 بهداشتی داروخانه

 ۲۲۷۳

 آنژیوگرافی

 ۲۰۶۷

 كلينيك ناباروری

۳۳۲۶۵۰۳۲

 كارشناس کارگزینی

 ۲۲۳۱

 سنگ شکن

 ۲۱۷۵

 پست آنژیو

 ۲۰۶۴

 بخش قلب باز

۳۳۲۶۵۰۴۴

 مدير مالی

 ۲۱۷۷

 چشم پزشکی

 ۲۱۹۳

ICU قلب

 ۲۲۲۴

 پذيرش كلينيك

۳۳۲۶۵۰۴۵

 دريافت و پرداخت حسابداری

 ۲۱۹۴

 دندان پزشكی

 ۲۱۷۲

 NICU 

 ۲۰۴۵

 فكس پذيرش بستري

۳۳۲۶۵۰۴۹

 كارشناس حسابداری

 ۲۱۸۹

 آندوسكوپی

 ۲۱۹۵

CCU 

 ۲۲۴۳

 امور حقوقی

۳۳۲۶۵۰۵۲

 كارشناس حسابداری

 ۲۲۲۸

 پوست و مو، لیزر

 ۲۱۳۷

ICU 

 ۲۱۴۵

 واحددرآمد

۳۳۲۶۵۰۵۳

 امین اموال

 ۲۲۰۱

 نوار عصب و عضله

 ۲۲۸۸

 بستری ۱

 ۲۰۸۱

 تلفكس تداركات

۳۳۲۶۱۱۵۵

 تحصیلداری

 ۲۲۵۹

 ارتوپدی

 ۲۱۹۱

 بستری ۲

 ۲۱۰۳

 زایشگاه

۳۳۲۶۵۰۴۷

 مسئول درآمد

 ۲۱۸۷

 عینک فروشی

 ۲۲۷۸

 بستری ۳

 ۲۱۴۱

 چشم پزشکی

۳۳۲۶۵۰۴۸

 مديردفتر پرستاری

 ۲۰۴۴

 پاراكلينيك/راديولو‍ژي

 منشی بستری۱

 ۲۱۳۰

 داروخانه

۳۳۲۶۵۰۵۰

 منشی دفتر پرستاری

 ۲۰۵۶

 پذیرش پاراکلینیک

 ۲۰۱۴

 منشی بستری ۲

 ۲۱۲۹

 CCU 

۳۳۲۶۵۰۵۱

 مسئول واحد ترخیص

 ۲۰۴۳

 صندوق و جوابدهي

 ۲۰۱۳

 ناباروری

 ۲۲۳۹

ICU 

۳۳۲۶۰۶۹۰

 واحد ترخیص

 ۲۰۵۳

 رادیولوژی

 ۲۰۱۱

 ناباروری

 ۲۲۳۶

 آنژیوگرافی

۳۳۲۶۵۰۵۴

 مسئول واحد IT

 ۲۲۸۲

 سی تی اسکن

 ۲۰۶۰

 آزمايشگاه ناباروری

 ۲۲۳۷

                             IT واحد

۳۳۲۶۱۱۵۴

 كارشناسIT

 ۲۲۸۳

 سونوگرافی

 ۲۰۲۱

 ريكاوري مادر و نوزاد

 ۲۰۶۲

 اتاق عمل

۳۳۲۶۰۶۸۹

 مسئول كميته­ها ورضايتمندی

 ۲۲۸۷

  MRI 

 ۲۰۱۲

 پشتيبانی

 مسئول كلينيك

۳۳۲۶۵۰۴۵

 دبیرخانه و اتوماسيون

 ۲۲۵۲

 پاراكلينيك/فیزیوتراپی

 كارپردازی

 ۲۲۷۷

 پذیرش بستری

۳۳۲۶۵۰۴۹

 اقتصاد درمان

 ۲۲۹۱

 فيزيوتراپی

 ۲۲۱۵

 تجهیزات پزشکی

 ۲۰۲۹

 دفتر پرستاری

۳۳۲۶۵۰۵۵

 امور حقوقی

 ۲۱۸۴

 پاراكلينيك/آزمایشگاه

 اتوکلاو

 ۲۰۱۶

 مدیر داخلی

۳۳۲۶۴۰۰۲

 بازرس مالی

 ۲۱۸۴

 آزمایشگاه(پذيرش/جوابدهي)

 ۲۰۱۵

 رختشویخانه

 ۲۰۱۷

 تجهیزات پزشکی

۳۳۲۶۵۰۲۸

 مدارک پزشکی

 ۲۱۹۶

 آزمایشگاه

 ۲۰۲۳

 آشپزخانه

 ۲۰۱۹

 دندانپزشکی

۳۳۲۶۵۰۴۶

 مسئول خدمات و بهداشت محیط

 ۲۲۵۴

 مسئول فني آزمایشگاه

 ۲۰۲۵

 کاخداری

 ۲۰۴۰

 موبايل سوپروايزر

۰۹۳۷۹۳۳۸۰۹۷

 بهداشت حرفه ای

 ۲۲۵۱

 پاتولوژی

 ۲۰۲۶

 آبدارخانه

 ۲۱۳۵

 موبايل آمبولانس سيار

۰۹۱۶۹۷۹۴۳۹۵

 كارشناس تغذیه

 ۲۲۵۷

 اورژانس

 تاسيسات

 ۲۰۲۰

 كارشناس IPD

۰۹۹۰۷۹۱۱۵۴۷

 مسئول انبار

 ۲۲۳۸

 اورژانس

 ۲۰۳۱

 خدمات محوطه

 ۲۰۳۹

 مترجم IPD

۰۹۰۲۱۱۷۵۰۲۰

 انبار

 ۲۱۸۱

 منشی اورژانس

 ۲۰۳۲

 شفا خدمتی ماندگار برای همه نسل­ها

 وب سايت: www.shafahospital.com

 اينستاگرام:shafa_hospital

 dr.r.fakouri 

 سامانه پيامكی: ۴-۱۰۰۰۶۶۳۳۲۶۵۰۲۰

 ايميل:Dr.rfakoori@gmail.com

 آدرس پستی:لرستان خرم­ آباد بلوار پيروزی

 روابط عمومی بيمارستان شفا

كدپستی:۶۸۱۶۹۸۹۹۶۵

 اعتبار بخشی/ بهبود كيفيت

 ۲۲۵۵

 پزشک اورژانس(۱)

 ۲۰۳۵

 انتظامات

 پزشک اورژانس(۲)

 ۲۲۲۵

 مسئول انتظامات

 ۲۰۸۰

 پذیرش بستری

 ۲۲۲۷

 انتظامات درب اصلی(۱)

 ۲۱۳۹

 تزریقات اورژانس

 ۲۲۲۶

 انتظامات درب اصلی(۲)

 ۲۲۱۲

 پذیرش اورژانس

 ۲۰۳۳

 انتظامات درب اورژانس

 ۲۲۳۰

 صندوق اورژانس

 ۲۰۳۴

 امور بيمه

 آمبولانس

 مسئول امور بیمه

 ۲۲۰۳

 آمبولانس

 ۲۰۵۰

 كارشناس بیمه-اقلام پزشكی

 ۲۲۴۵

 سوپر وایزر

 كارشناس بیمه-نسخ داروخانه

 ۲۲۴۹

 سوپر وايزرآموزشی

 ۲۲۵۸

 كارشناس بیمه-نسخ داروخانه

 ۲۲۴۷

 سوپر وایزر بالينی

 ۲۰۵۸

 كارشناس بیمه-ويزيت پزشكان

 ۲۲۴۸

 سوپر وایزر كنترل عفونت

 ۲۲۶۰

 كارشناس بیمه-ويزيت پزشكان

 ۲۲۵۳

 مدیر کارگاه

 ۲۲۷۶

 مامور بیمه

 ۲۰۵۵

 درب اصلی کارگاه

 ۲۲۷۴

3111 0098-06633265020-24
www.shafahospital.com Email:info@shafahospital.com
عنوان: مستشفى شفا التخصصی، لورستان، خرم آباد، إيران